obowiązek informacyjny 

polityka prywatności

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  • Administratorem decydującym o sposobie wykorzystania Twoich danych osobowych jest firma Concrea Alicja Leś z siedzibą w Rzeszowie, 35-083, przy ul. Beskidzka 176B (zwana dalej „Firmą”).

 2. Skąd mamy Twoje dane?

  • Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas subskrypcji na nasz newsletter; podczas targów branżowych, w związku z zawarciem umowy o współpracy lub złożeniem zapytania ofertowego.

 3. Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  • Możesz zawsze napisać do naszego inspektora danych osobowych. Jego dane kontaktowe to: adres e-mail: kontakt@hacha.pl

  • lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, HACHA, ul. Beskidzka 176B, 35-083 Rzeszów.

 4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawieranych z Tobą umów, w tym do:

   • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną (np. dostarczanie Ci zamówionych kalkulacji czy wizualizacji);

   • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

   • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług;

  • Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, którym jest:

   • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów lub usług bądź towarów podmiotów trzecich;

   • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – i za Twoją zgodą – przez pocztę elektroniczną oraz telefon;

   • zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania prawa oraz regulaminu zakupów, a także przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

   • monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników strony w celu analizowania funkcjonalności oraz poprawiania ich działania;

   • analizowanie zainteresowań i potrzeb użytkowników w celu wprowadzania ulepszeń w funkcjonowaniu zgodnie z wynikami analizy, a także rozszerzania oferty;

   • obsługa Twoich propozycji, skarg, wniosków oraz pytań lub uwag kierowanych do nas przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

   • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

   • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

   • prowadzenie analiz statystycznych;

   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

  • Za Twoją dodatkową zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

   • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

   • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

   • ponadto przepisy prawne wymagają od nas przetwarzania Twoich danych w celach podatkowych i rachunkowych (np. wystawiania rachunków i faktur).

  • Pamiętaj, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie – wystarczy do nas napisać (na adres podany w punkcie 3). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

  • Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Państwa zgodami.

 5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

  • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodnie z następującymi literami tego artykułu:

   • art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podczas składania zamówienia, zapisywania się na newsletter bądź subskrypcji);

   • art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś (np. umowy zakupu), lub do podjęcia działań na Twoje żądanie (reklamacja, odpowiedź na pytanie dotyczące towaru lub usługi);

   • art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze (wspomniane przez nas obowiązki rachunkowe i podatkowe);

   • art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (czyli nasze działania dotyczące np. poprawy funkcjonalności sklepu czy dostosowanie oferty i reklam do Twoich zainteresowań).

 6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  • Twoje dane osobowe są niestety niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć i zrealizować umowę z Tobą zawartą, a tym samym dostarczyć Ci zamówiony towar lub świadczyć Ci usługi. W tym celu potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych:

   • Twojego adresu e-mail i imienia (w przypadku subskrypcji newslettera);

   • Twojego adresu e-mail, Twojego imienia i nazwiska oraz Twojego adresu pocztowego i numeru telefonu (w przypadku osoby prywatnej);

   • Twojego adresu e-mail, Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku firmy).

  • Jeżeli nie podasz nam powyższych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży ani wysyłać Ci żadnych informacji czy artykułów, więc po prostu nie będziesz mógł złożyć zamówienia ani skorzystać z naszych newsletterów.

  • Zgodnie z przepisami prawa możemy wymagać od Ciebie podania dodatkowych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Jednak poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 7. Jakie prawa przysługują Ci w zakresie przetwarzania Twoich danych?

  • Respektujemy wszystkie Twoje prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

   • zauważysz, że Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne (możesz żądać sprostowania danych);

   • uznasz, że Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę, Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku (możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych);

   • uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowe, Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zechcesz ich usunięcia, Twoje dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być Ci potrzebne do obrony lub dochodzenia swoich roszczeń, lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu (we wszystkich tych przypadkach możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych);

   • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą i gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny (możesz żądać przeniesienia danych).

  • Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 8. Kiedy możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

  • Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

   • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znajdujesz,

   • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, m.in. są w tym celu profilowane.

  • Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 9. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  1. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, utrzymują nasz system (hostingodawca). Możemy też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

  2. Do zarządzania plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami (piksele śledzące, web beacons itp.) oraz powiązanymi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody “Real Cookie Banner”. Szczegóły na temat tego, jak działa “Real Cookie Banner” można znaleźć na https://devowl.io/rcb/data-processing/

 10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  • przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

   • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

   • statystycznych i archiwizacyjnych;

  • przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

  • w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród;

  • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 11. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  • Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 12. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  • Profilowanie danych osobowych przez Firmę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.